اقتصادی

بررسی مسائل ومعضلات اقتصادی

بعضی ازکارفرمایان بنگاههای اقتصادی درحال جایگزینی نیروهای کارتوصیه شده بجای نیروهای کارقدیمی خود هستند: آن عده ازکارفرمایانی که ازطریق تسهیلات بانکی مبادرت به ساخت بنگاههای اقتصادی ویا ادامه پروژه خویش گردیده اند، باتوجه به تعهداتی که درزمینه های جذب نیرو ونیز حفاظت ازنیروهای شاغل دربنگاه خویش را عهده دارگشته اند ، پس از دریافت این تسهیلات به همه تعهدات خود پشت پازده واقدام به اخراج نیروهای شاغل دراین بنگاههای اقتصادی زده ونیروهای توصیه شده ازجانب بانکها ودیگراداراتی که بطریقی دردریافت این تسهیلات ازاین کارفرمایان جانبداری کرده اند، را جایگزین نموده اند. این عده ازکارفرمایان با تهدید ونیز فریب از نیروهای کار ماهروقدیمی خود خواسته اند که به این نیروهای کارجدید توصیه شده ، آموزش داده (وآسوده خاطرباشند که آسیبی ازاین ناحیه مشاغل آنان را تهدید نمی نماید). اما هنگامیکه این کارفرمایان متوجه می شوند که نیروهای کارجدید ، به آموزشهای لازم دست یافته اند مبادرت به اخراج نیروهای کار ماهر وباتجربه قدیمی خود می زنند. اما بایستی به این موضوع توجه نمود که هیچگاه با یک دوره آموزشی کوتاه مدت این نیروهای جدید همانند نیروهای باتجربه قدیمی نمی توانند تاثیرگذار باشند. این نیروهای جدید بایستی مدتهای زیادی زیر نظر این افراد تجربه به فراگیری مهارت بپردازند تا بتوانند همانند آنان یک نیروی کارامد وتاثیرگذار باشند. این تهدید وفریب کارفرمایان درجهت حمایت ازنیروهای کار توصیه شده ازجانب بانکها وسایر ادارات ذینفع موجب ناخرسندی آن عده ازنیروهای کارقدیمی( که هنوز مورد غضب این کارفرمایان قرارنگرفته اند) می گردد ، زیرا دراین اندیشه هستند که درآینده ای نه چندان دور نیروهای توصیه شده جدیدی بجای آنان بکار گرفته شده وآنان را ازکارواشتغال محروم سازند.این اندیشه وتفکر درمیان نیروهای کار بسیار خطرناک بوده وبشدت سبب کاهش تولید ونیز کاهش درآمد برای این بنگاهها میگردد که میتواند تهدیدات جدی را برای اینگونه بنگاهها فراهم سازد . برای جلوگیری ازچنین اقداماتی ازجانب اینگونه کارفرمایان ، بایستی با هوشیاری کامل اقدامی صورت گیرد، ودرادامه پرداخت مابقی تسهیلات به اینگونه بنگاههای متخلف دقت بیشتری معمول گردد، تا مانع اخراج نیروهای کارقدیمی گرددوپرداخت باقیمانده تسهیلات را منوط به بازگشت نیروهای کار وشاغل قدیمی به کاراولیه ودلجوئی ازآنان نمایند وبه اینگونه کارفرمایان متذکرشوند که بایستی به همه تعهدات خود درجهت جذب نیروهای جدید ونیز حفظ نیروهای شاغل دربنگاه خود پایبند باشند وهرگونه تخطی ازاین مورد میتواند مجازاتهای اقتصادی سختی را برای آنان درپیش داشته باشد. منبع : سایت اقتصادی ایران http://eghtesadi1.ir http://eghtesadiiran.ir http://eghtesadiiran.com
نوشته شده در دوشنبه 13 آذر 1396ساعت 13:52 توسط محمدرضا عادلی مسبب کودهی|

با این همه هوش وذکاوت ، معلوم نیست چرا کارفرمایان بنگاههای اقتصادی بجای رشد وترقی بسمت قهقرا می روند! بتازگی بعضی ازکارفرمایان شرکتها ویا بنگاههای اقتصادی ، قراردادهائی که برای کارگران تنظیم می نمایند، ازکارگران امضاء واثرانگشت می گیرند ولی خود ازامضاء قرارداد امتناع می نمایند . هنگامیکه علت این موضوع بررسی شد ، مشخص گردید که این دسته ازکارفرمایان به مسئولین امورمالی واداری خود نیز بدگمان هستند، چراکه تصورمی نمایند ممکن است درحفظ ونگهداری این قراردادها دچار لرزش شده واین قرارداد ها به دست کارگران بیفتدودرموقع لزوم به آنها استناد نمایند. این عده ازکارفرمایان معتقد هستند هرگاه این قرارداد ها که درآن فقط اثرانگشت وامضاء کارگران درج گردیده مفقود ودراختیار کارگران قرارگیرد بجهت عدم امضاء ومهر کارفرما غیرقابل اعتبار بوده ونیز قابل استناد نمی باشد. هرگاه تصمیم به اخراج کارگری گرفته شود ، آنگاه است که اقدام به امضاء ومهرآن قرارداد می نمایند، تا بدین طریق درمراجع حل اختلاف مورد استفاده قرار گیرد. جالب اینجا است که مهرشرکت یا بنگاه اقتصادی را دراختیارمسئول اموراداری یا مسئول امورمالی خود قرار نمیدهند ، بلکه دراختیارفردی غیرمرتبط با اموراداری ومالی قرار میدهند. وقتی که موضوع پی گیری شد، مشخص شد که این کارفرمایان معتقند بایستی علف را جلوی سگ وگوشت را جلوی گاو بگذارند ، زیرا که نه امورمالی واداری بتواند ازسمت خود سوء استفاده نماید ونه آن فردی که مهر شرکت ویا بنگاه دراختیار او می باشد!. با این همه هوش وذکاوت ، معلوم نیست چرا کارفرمایان این بنگاههای اقتصادی بجای رشد وترقی بسمت قهقرا می روند! درگذشته شاهد قرارداد های سفید امضاء بوده ایم وزمانیکه قراردادها بصورت دستنویس بود، درتاریخ اودستکاری می شد ویا دردستورپرداخت ازکارگر امضاء واثرانگشت می گرفتند وسپس به دلخواه خود درآن می نوشتند وازاین طریق مانع می شدند که کارگران بتوانند به حقوق خود دست یابند.اما معلوم نیست که این شگردجدید چگونه به مغز این کارفرمایان خطورکرده که فقط ازکارگران اثرانگشت گرفته میشودوخود ازهرگونه امضاء خودداری می نمایند! اگراینگونه کارفرمایان بجای اینکه با شگردهای مختلف درفکر پایمال کردن حقوق کارگران باشند، راهکاری درجهت افزایش بهره وری ارائه نمایند هم خود ازآن سود خواهند برد وهم اینکه دیگرنیازی به این نمی باشد که تمامی هوش وذکاوت خودرا درجهت ازبین بردن حقوق کارگران بکارببرند. نکته دیگری هم که بایستی به آن اشاره نمود ، بعضی ازمزایای کارگران مانند حق ایاب وذهاب ، حق ناهاری ، حق شغل وغیره را که درلیست حقوق منظورمی شد ازلیست حقوق خارج نموده ودرلیستی جداگانه نقدا” به آنان پرداخت می نمایند و مثل گذشته به حساب آنها واریز نمی کنند ، بجهت اینکه ، کارگران اخراجی ازحساب خود پرینت گرفته وآن را به مراجع حل اختلاف ارائه می دادند. تاهنگامیکه قراردادهای کار ساماندهی نشود وکارفرمایان ملزم به رعایت قوانین ومقررات کارواموراجتماعی نباشند ، این داستان همچنان ادامه خواهد داشت وهرروز شاهد بیش از پیش تخلفات آشکار کارفرمایان دراین خصوص خواهیم بود. منبع : سایت اقتصادی ایران http://eghtesadi1.ir http://eghtesadiiran.ir http://eghtesadiiran.com
نوشته شده در پنجشنبه 2 آذر 1396ساعت 15:53 توسط محمدرضا عادلی مسبب کودهی|


آخرين مطالب
» <-PostTitle->

Design By : بست بلاگ